Comptadors de telegestió o intel·ligents

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de Febrer, que modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de Desembre, estableix un calendari pel qual tots els comptadors d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW hauran de ser substituïts per uns de nous que permetin la discriminació horària i la telegestió. Són els anomenats comptadors intel·ligents o de telegestió, altrament dits electrònics o digitals, que encara que alguns models existien des de feia temps, no estaven capacitats per les funcionalitats associades a l’esmentada telegestió.

En aplicació de la citada Ordre, Electra del Cardener està duent a terme una campanya d’informació a tots els seus clients als que se’ls substitueix el comptador intel·ligent o de telegestió, en funció de la planificació a què ens obliga aquesta Ordre.

La normativa (Ordre IET/1491/2013, d’1 d’Agost) preveu que els costos d’aquest canvi vagin a càrrec de les empreses distribuïdores, establint el preu de lloguer dels esmentats comptadors en:

  • Comptadors monofàsics:  0,81 €/mes.
  • Comptadors trifàsics:       1,36 €/mes.

No obstant, però, si vostè vol adquirir el comptador intel·ligent o de telegestió en propietat, el preu és el següent:

  • Comptador monofàsic:  82,70 €
  • Comptador trifàsic:       185 €

Val a dir, però, que si vostè va adquirir el comptador en propietat i la data d’alta del seu subministrament té una antiguitat inferior a 15 anys, no pagaria res pel concepte de lloguer durant el període que resti fins arribar a aquesta antiguitat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

< Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS