Seguretat i protecció en la seva instal·lació elèctrica

Qualsevol habitatge ha de tenir el Quadre de Control i Protecció. Si el seu habitatge és de nova construcció, no es preocupi, perquè de ben segur que ja ho té instal·lat. Però si el seu habitatge és antic, asseguri’s de disposar d’aquests dispositius de control i seguretat, ja que és important per a la seguretat de la seva llar i/o empresa o negoci, i els que hi conviuen.
Normalment aquest Quadre de Control es troba ubicat al darrere o costat de la porta principal d’entrada a l’habitatge o local.

Les proteccions incloses en la Quadre de Control i Protecció són les següents:

  • Interruptor de Control de Potència (ICP)

És un interruptor automàtic que determina la potència simultània disponible d’acord amb la potència contractada, dins el contracte d’energia elèctrica. L’ICP desconnectarà la seva instal·lació quan la suma de la potència dels aparells elèctrics connectats a la vegada, superi aquesta potència contractada. D’aquesta forma s’eviten riscos innecessaris a la seva instal·lació.

  • Interruptor General de Tall (IGC)

Aquest interruptor permet la desconnexió total de la seva instal·lació en cas necessari. També realitza la funció de protecció de la seva instal·lació, de manera que mai no es sobrepassi la potència màxima admissible de la seva instal·lació. 

*Molts instal·ladors ometen aquest dispositiu al considerar que l’ICP realitza una funció molt similar.

  • Interruptor Diferencial (ID)

És l’element de protecció més important del Quadre de control i Protecció, ja que protegeix les persones de qualsevol accident elèctric. L’interruptor diferencial desconnecta la seva instal·lació quan detecta una derivació en algun aparell electrodomèstic o en algun punt de la instal·lació. En habitatges, aquests interruptors diferencials, han de ser d’alta sensibilitat (30 mA.).

  • Petits Interruptors Automàtics (PIA)

Qualsevol instal·lació elèctrica està formada per diversos circuits (enllumenat, força, cuina, etc…) i cadascun d’aquests han d’ estar protegits per sobrecàrregues i curtcircuits per un interruptor magnetotèrmic automàtic, d’acord amb la capacitat de cadascun d’aquests circuits interiors.

  • IMPORTANT:
Actualment el REBT (Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió) obliga a instal·lar el dispositiu de Protecció Contra Sobretensions, en les instal·lacions interiors o receptores.
L’Article 16.3 d’aquest reglament diu:
“Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos”.
Des de l’Electra del Cardener li recomanem què:

Si ha de realitzar un nou contracte de subministrament, modifiqui o substitueixi el seu Quadre de Control i Protecció d’acord amb la legislació vigent per assegurar que la seva instal·lació domèstica compleix tots els requisits de seguretat i protecció davant riscos elèctrics. Així mateix, vetllarà per la seva seguretat i la dels seus familiars. En el cas que no disposi d’un ID (Interruptor Diferencial), instal·lin un de 30 mA. i de suficient sensibilitat per evitar riscos i desconnexions en el subministrament de la seva instal·lació (en cas d’un funcionament inadequat d’alguns dels electrodomèstics)

Legislació

Les normes i condicions que han de reunir les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió estan definides pel Ministeri d’Indústria i Energia, publicades al Reial Decret 842/2002, i estan recollides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

 

< Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS