Alta de nou subministrament

HABITATGE

 

 • Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.
 • Còpia acreditativa de la titularitat de l’immoble.
 • Referència cadastral de l’immoble.
 • Compte corrent  per domiciliar les factures.
 • Adreça de correu electrònic.

 

Si és primera ocupació:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat per les Entitats d’Inspecció i Control i/o pels Serveis d’Indústria.
 • Còpia de la cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HP (habitatge protegit) o VPO (Vivienda de Protección Oficial)

 

Si no és primera ocupació i:

Fa menys d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

 • Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió.
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor.

Fa més d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

 • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat per l’entitat competent, o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.
 • Cèdula d’habitabilitat en vigor.

 

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS