Alta de nou subministrament

NEGOCIS O EMPRESES

 

  • Còpia del D.N.I. o N.I.E. del titular, si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa o persona jurídica.
  • Còpia acreditativa de la titularitat del local.
  • Referència cadastral de l’immoble.
  • Compte corrent per domiciliar les factures.
  • Adreça de correu electrònic.

 

Si és primera ocupació:

  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat pels Serveis d’Indústria o per una Entitat d’Inspecció i Control.

 

Si no és primera ocupació i:

fa menys d’1 any que el subministrament està donat de baixa,

–  amb potència inferior o igual a 20 kW.

–  sense canvi d’activitat

–  que no es tracti de locals de pública concurrència(1)

–  amb tensió nominal entre fases inferior a 400 V a corrent alterna trifàsica

  • El Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat podrà ser substiuït pel Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió.

 

Si no és primera ocupació i:

Fa més d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

  • Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat.

(El CIE s’ha de correspondre amb l’activitat que es desenvoluparà).

 

 

(1) Locals de pública concurrència: (segons allò establert a la ITC-BT-28 del REBT-2002)

 

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS