CANVI DE POTÈNCIA, TENSIÓ O ACTIVITAT     

 NEGOCIS O EMPRESES

 

Augment de potència:

  • Còpia del D.N.I. o N.I.E. del titular, si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
  • Cal Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat pels Serveis d’Indústria.

S’accepta Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió si la nova potència és igual o inferior a 20 kW, no hi ha canvi de l’activitat i l’augment  és inferior al 50% de la potència màxima admissible. No es requereix aquesta documentació si la nova potència no supera la màxima admissible legalitzada.

 

Disminució de potència:

  • Còpia del D.N.I. o N.I.E. del titular, si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
  • Si el Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) té més de 20 anys d’antiguitat, cal Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.

 

Canvi de tensió:

  • Còpia del D.N.I. o N.I.E. del titular, si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
  • Tant si es tracta de passar de monofàsic a trifàsic com de trifàsic a monofàsic, cal el Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.

En tots els casos des del Departament Tècnic s’estudiarà la sol·licitud.

 

Canvi d’activitat:

  • Còpia del D.N.I. o N.I.E. del titular, si és persona física, o del C.I.F. si es tracta d’una empresa.
  • Cal Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat pels Serveis d’Indústria (amb l’activitat declarada adient).

 

 

En tots els casos des del Departament Tècnic s’estudiarà la sol·licitud. 

Qualsevol sol·licitud implica que el peticionari està al corrent de les seves obligacions amb la companyia.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS