preguntes  freqüents

 

 • Què haig de fer si rebo una carta d’avís de tall del subministrament?

Quan es rep una carta d’avís de tall del subministrament és perquè hi ha alguna factura pendent de pagament.

Es poden donar diferents casuístiques que generin aquesta situació però, en general, totes responen al fet que l’entitat financera ha tornat a la companyia comercialitzadora el rebut que s’havia girat corresponent a la factura en qüestió.

Sigui quin sigui el motiu, s’haurà de fer efectiu el pagament d’aquesta factura abans de la data indicada en la carta, en cas contrari, es procedirà a fer efectiu el tall del subministrament. Efectuat l’esmentat tall, per la reconnexió del subministrament, caldrà abonar l’import de la factura així com la taxa de reconnexió.

La companyia distribuidora disposa de 24 h per fer efectiva la reconnexió.

 

 

 • Què passa, si pel motiu que sigui, no es pot prendre la lectura del seu comptador aquest mes?

Queda una minoria de subministraments elèctrics que l’aparell comptador encara es troba a l’interior de l’habitatge, local,… Pot passar que l’operari quan ha de prendre la lectura del seu comptador, es trobi que no hi ha ningú a dit habitatge i/o local, o que un negoci romangui tancat en les hores laborals del citat operari. Sigui la casuística que sigui, l’operari li deixarà una notificació d’avís de lectura (sempre i quan les condicions ho permetin) en el que vostè mateix/a podrà registrar la lectura del seu comptador i informar-la a l’Electra. En els casos que no s’hagi pogut deixar notificació d’avís de lectura, o que el client no ens hagi pogut informar d’aquesta, no se li facturarà consum. Cal tenir present que aquest consum s’acumula per al següent mes, és a dir, el mes següent se li facturarà el consum del mes actual i el passat que no es va poder facturar.

Des de l’Electra aconsellem que si aquesta situació es repeteix, sigui el client qui ens informi de la lectura. Això es pot realitzar de les següents maneres:

–          Pot introduir el número de pòlissa (contracte) i la lectura al subapartat de consulta, dins l’apartat de CONTACTE o CONTACTA’NS.

–          Pot trucar al nostre telèfon d’atenció al client i informar-nos del número de pòlissa (contracte) i la lectura d’aquell mes.

–          Pot dirigir-se personalment a les oficines de l’Electra i lliurar-nos la notificació d’avís de lectura amb el número de lectura juntament amb el número de pòlissa (contracte).

* L’Electra del Cardener sempre efectua lectures reals dels comptadors dels seus clients.

 

 

 • Si no queda satisfet en alguna de les nostres gestions

Si alguna vegada no queda satisfet en alguna de les nostres gestions, ja sigui en camp o en l’oficina, agrairíem que ens ho comuniqués a través d’un escrit de queixa que podrà trobar en aquesta mateixa pàgina web, a l’apartat de CONTACTE o CONTACTA’NS, o a les nostres oficines. El contingut de la queixa així com les dades personals que hi figurin per poder retornar una resposta, seran tractades amb total confidencialitat.

 

 • Incidències elèctriques

Si es queda sense subministrament elèctric, el primer que ha de comprovar és si vostè és l’únic afectat en l’edifici, el barri… perquè si no és així, és a dir, si tot el barri està sense subministrament elèctric, es probable que es tracti d’alguna avaria elèctrica que hagi afectat aquella zona i en aquest cas agrairem que ens truqui avisant-nos de l’incidència per intentar resoldre l’avaria el més aviat possible.

En el cas que només sigui vostè l’afectat, és necessari que primer comprovi el seu quadre general de proteccions, que és on hi ha l’interruptor de control de potència i de protecció diferencial que protegeix la seva instal·lació i que normalment es troba ubicat a l’entrada dels habitatges (darrera la porta). Ha de comprovar que tots ells estiguin “pujats”, és a dir, que estiguin operatius en la posició superior. En el cas que tot estigui correcte i vostè segueixi sense electricitat, hauria de comprovar que on hi te ubicat el comptador no hi ha hagut cap incidència i que tot segueix funcionant correctament. Si havent comprovat els dos supòsits anteriors encara segueix sense subministrament, llavors serà l’hora de trucar a l’Electra del Cardener per saber més informació de la incidència elèctrica i poder-la resoldre en la major brevetat possible.

*Cal recordar que si un operari de l’Electra es desplaça per solucionar una avaria al domicili particular o empresa, i la incidència no es responsabilitat de l’Electra, es cobrarà aquest desplaçament a la persona que hagi efectuat la trucada o al titular del subministrament.

 

 

 • Què haig de fer si em “salten els ploms” cada dos per tres?

Si vostè en el seu domicili particular o negoci es troba que freqüentment li “salten els ploms”, és a dir, que se li desconnecta l’ICP (Interruptor Control de Potència), alhora de posar en funcionement l’equipament de la seva llar o local que es tracti, caldrà constatar si absorbeix un excès de potència respecte de la que té contractada. Si és així, caldrà procedir a un augment d’aquesta potència perquè la seva instal·lació pugui suportar-la.

Per més informació alhora de realitzar un augment de potència, pot clicar a SERVEIS – Habitatge / Negocis o Empreses – Canvi de potència

 

 

 • Vol consultar si hi ha algun rebut pendent de pagament?

Sempre i quan sigui client d’Electra del Cardener Energia, pot trucar al telèfon d’atenció al client per a consultar qualsevol tipus de dubte o aclariment referent al subministrament elèctric; o es pot desplaçar en persona a les nostres oficines; i si li és més còmode, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través d’aquesta pàgina web a l’apartat de CONTACTE o CONTACTA’NS.

 

 

 • Canvi de domiciliació bancaria i/o adreça d’enviament de factures.

Per canviar el número de compte bancari i/o l’adreça d’enviament de factures és tant senzill com adreçar-se a les oficines de l’Electra del Cardener, en horari laboral i amb el nou número de compte o nova adreça d’enviament de factures, i emplenar i signar l’autorització pertinent.

 

 

 • Em convé la Tarifa amb Discriminació Horària?

Amb la discriminació horària es pot aconseguir un estalvi substancial en la factura de llum però, només si es respecten els horaris correctament. Hem de ser conscients que si no respectem els horaris podem arribar a incrementar el cost de la factura actual.

Què és la Tarifa amb Discriminació Horària?

S’ha creat per substituir l’antiga “Tarifa Nocturna” i es tracta d’una “tarifa” creada per a consumidors amb menys de 15kW de potència contractada i que estableix diferents preus segons el moment del dia en què es realitza el consum. Divideix el dia en dos períodes: Període Punta (amb un preu més elevat) i Període Vall (amb un preu més econòmic). Els horaris d’aquests períodes varien en funció de l’època de l’any en què ens trobem:

Període 1 o Punta:

 • Hivern: de 12h a 22h
 • Estiu: de 13h a 23h

Període 2 o Vall:

 • Hivern: de 22h a 12h
 • Estiu: de 23h a 13h

 

En principi s’aconsella que la persona que contracti la discriminació horària, sigui organitzada en les tasques domèstiques sobretot alhora de posar en marxa els diferents electrodomèstics.

Podran contractar aquesta tarifa els clients que tinguin menys de 15kW de potència contractada i el llindar a partir del qual sortirà a compte contractar-la és si realitzem com a mínim un 30% de consum elèctric en el període 2 o Vall.

  

 

 • Poden suspendre’m el subministrament per alguna causa diferent a l’impagament?

Sí. L’empresa distribuïdora podrà interrompre el subministrament de forma immediata en els següents casos:

a) Quan s’hagi realitzat una connexió directa sense previ contracte.

b) Quan s’estableixin derivacions per subministrar energia a una instal·lació no prevista en el contracte.

c) Quan es manipuli l’equip de mesura o control o s’eviti el seu correcte funcionament.

d) En el cas d’instal·lacions perilloses.

La interrupció del subministrament es durà a terme per l’empresa distribuïdora i es comunicarà a l’Administració competent, per escrit o per qualsevol altre mitjà acceptat entre les parts.

De no existir criteri objectiu per girar la facturació en aquests supòsits, l’empresa distribuïdora la girarà facturant un import corresponent al producte de la potència contractada, per sis hores d’utilització diàries durant un any, sense perjudici de les accions penals o civils que es puguin interposar.

(Article 87 Reial decret 1955/2000)

 

 

 • Què passa si em tallen el subministrament per impagament i abono la quantitat deguda?

Efectuada la suspensió del subministrament, aquest serà reposat com a màxim l’endemà (màxim 24 h) de l’abonament de la quantitat deguda, dels interessos que s’hagin meritat i de la quantitat autoritzada en concepte de reconnexió del subministrament.

(Article 85 Reial Decret 1955/2000)

 

 

 • Puc resoldre el contracte de subministrament d’energia elèctrica abans que finalitzi el seu termini de durada?

El consumidor podrà resoldre’l abans d’aquest termini, sempre que ho comuniqui a l’empresa distribuïdora i quedi constància d’això, amb una anticipació mínima de cinc dies hàbils a la data en què desitgi la baixa del subministrament, tot això sense perjudici de les condicions econòmiques que resultin en aplicació de la normativa tarifària vigent.

(Article 79 RD 1955/2000)

 * L’Electra del Cardener no aplica clàusules de permanència a cap dels seus clients.

 

 

 • El meu/va marit o dona ha mort i el contracte de la llum estava al seu nom. Puc subrogar-me en el mateix? En cas afirmatiu, haig d’abonar alguna quantitat?

Sí, pot substituir-ho: el cònjuge, ascendents, descendents, fills adoptius, germans o hereus i podran subrogar-se en els drets i obligacions derivats del contracte, sempre i quan s’estigui al corrent de pagament.

Per a la subrogació en drets i obligacions d’un contracte només farà falta la comunicació que permeti tenir constància a l’empresa distribuïdora a l’efecte del canvi de titularitat del contracte.

L’empresa distribuïdora no percebrà quantitat alguna per l’expedició dels nous contractes que es derivin dels canvis de titularitat, excepte el referent a l’actualització del dipòsit (si aplica). No obstant això, per a les modificacions de contractes en baixa tensió l’antiguitat dels quals sigui de més de 20 anys, l’empresa distribuïdora ha de procedir a la verificació de les instal·lacions (per si són necessàries adaptacions) i s’autoritzarà a cobrar, en aquest cas, els drets de verificació que estiguin en vigor.

 

 

 • Puc cedir a un tercer el meu contracte de subministrament elèctric?

No, el contracte de subministrament és personal, i el seu titular haurà de ser l’efectiu usuari de l’energia, que no podrà utilitzar-la en lloc diferent pel qual va ser contractada, ni cedir-la, ni vendre-la a tercers.

(Article 79.3 RD 1955/2000)

 

 

 • Si llogo el meu pis i l’inquilí em sol·licita que li posi el contracte al seu nom, puc fer-ho?

Sí. El consumidor que estigui al corrent de pagament, podrà traspassar el seu contracte a un altre consumidor que vagi a fer ús del mateix en idèntiques condicions. El titular ho posarà en coneixement de l’empresa distribuïdora mitjançant comunicació que permeti tenir constància a l’efecte d’expedició del nou contracte.

(Article 83 RD 1955/2000)

Per més informació pot mira l’apartat de SERVEIS – Habitatge – Canvi de Nom

 

 

 • Una vegada firmat el contracte de subministrament elèctric, podré modificar voluntàriament la tarifa o potència contractada?

Si. Les empreses distribuïdores estan obligades a atendre les peticions de modificació de tarifa, modalitat d’aplicació de la mateixa i potència contractada. Al consumidor que hagi canviat voluntàriament de tarifa, potència contractada o els seus modes d’aplicació o d’altres complements podrà negar-se-li passar a una altra mentre no hagi transcorregut, com a mínim, dotze mesos, excepte si es produeix algun canvi en l’estructura de tarifes que l’afecti.

(Art. 79.6 RD 1955/2000)

Tens dubtes? CONTACTA'NS