BASES promoció “1 any de llum gratuïta” a ELECTRA DEL CARDENER ENERGIA SAU

PRIMER.- Objectiu

L’objectiu d’aquesta promoció és que totes aquelles persones jurídiques o físiques, majors de 18 anys, clients d’Electra del Cardener Energia, SA, (EdCE), apostin i acceptin rebre la factura corresponent al servei mitjançant correu electrònic o a través de l’oficina virtual, deixant de rebre-la en format paper.

EdCE entendrà també com a client a tota persona física o jurídica que acrediti ser la pagadora del subministrament d’energia elèctrica.

 

SEGONA.- Adhesió

Els clients d’EdCE poden manifestar la seva voluntat d’acollir-se a aquesta promoció mitjançant notificació escrita dirigida a la pròpia empresa, bé per correu electrònic a l’adreça administracio@ecardener.com o bé omplint la butlleta facilitada per la pròpia empresa.

En els dos primers supòsits només cal indicar el nom i cognoms (o denominació social), número de telèfon de contacte i el propi correu electrònic.

Els actuals clients d’EdCE que ja no reben la factura en format paper entraran a formar part d’aquesta promoció.

Només s’acceptarà una sola participació per contracte.

En cas que el client canviï de domicili, seguint essent client d’EdCE, podrà seguir beneficiant-se de la promoció fins el període establert.

 

TERCERA.- Validesa de la promoció

A més dels clients que ja reben la factura per correu electrònic o per l’oficina virtual, entraran a formar part d’aquest sorteig tots aquells que s’adhereixin a la promoció entre els dies 9 de maig de 2019 i fins el dia 12 de setembre de 2019, ambdós inclosos.

 

QUARTA.- Premi

El Premi d’aquesta promoció consisteix en la devolució de l’import del terme d’energia facturat entre l’1 d’octubre del 2019 i el 30 de setembre del 2020, per un total de com a màxim 3.600 kWh, en la tarifa i condicions contractuals vigents durant el període citat anteriorment, a retornar durant el mes d’octubre de 2020. En cas que el client consumeixi el màxim de 3.600 kWh abans del termini establert, l’import a retornar relatiu al preu del terme d’energia es comptabilitzarà sempre a partir de l’1 d’octubre de 2019, és a dir, si el beneficiari ha consumit els 3.600 kWh durant els següents 4 mesos a partir de l’1 d’octubre de 2019, la devolució de l’import del terme d’energia es farà efectiva durant el mes d’octubre de 2020 i es retornarà l’import del preu del kWh efectiu durant aquests 4 mesos següents a l’1 d’octubre, en cap cas es podran escollir el o els mesos pel retorn de l’import del terme d’energia i, es considerarà, en l’última factura afectada, la seva distribució horària en el cas de tarifes amb més d’un període contractual, prorratejant la part corresponent de kWh consumits en cada període.

A excepció del consum efectuat (terme d’energia) aquesta promoció no inclou la devolució de cap altre concepte que formi part de la factura d’energia elèctrica, excepte els impostos corresponents a aquesta devolució.

Així mateix, si el client no arriba al consum anual de 3.600 kWh, no tindrà dret a rebre cap compensació al respecte ni a gaudir-lo passat el termini establert en aquesta clàusula.

EdCE es reserva la possibilitat de modificar el Premi indicat per causa de força major, substituint-lo per una altre de característiques i valor equivalent.

Només podran obtenir el premi tots aquells participants que romanguin clients d’EdCE durant el període de vigència de la promoció.

Per fer efectiva la devolució del premi, el titular/pagador ha d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions amb EdCE.

 

CINQUENA.- Sorteig

El sorteig es realitzarà davant Notari el dia 17 de setembre de 2019. EdCE presentarà al notari la relació dels participants que compleixin els requisits continguts en les bases mitjançant un llistat, ordenat alfabèticament segons el criteri primer cognom, segon cognom, nom -o denominació social en el seu cas-, i els assignarà a cadascun un número ordinal a partir de l’1 i, successivament, en ordre correlatiu.

Mitjançant el sistema d’insacular boles numerades del 0 al 9 que després s’extrauran per ordre fins a acabar en la xifra corresponent a les unitats per tal de formar un número de tants dígits com tingui el del darrer participant, al titular del qual se li concedirà el premi assenyalat. Mitjançant aquest procediment es formaran tres números més, substituts del primer i entre ells per l’ordre en què s’han format per al supòsits d’identificació incomplerta o incorrecta de l’afortunat, la renúncia del guanyador, així com la impossibilitat de localitzar-lo en un termini de 15 dies a comptar des de la data de la notificació o publicació a la pàgina web ecardener.com del número i nom del guanyador, reservant-se l’organitzador la possibilitat de modificar aquesta data a la seva conveniència, sempre que sigui per raó justificada.

 

SISENA.- Comunicació i notificació al guanyador

El guanyador rebrà una comunicació d’EdCE en relació al premi atorgat a través de correu electrònic. El guanyador haurà de confirmar l’acceptació del premi de forma expressa responent al correu en el termini màxim de deu dies hàbils posteriors a la comunicació. Passats els indicats 10 dies hàbils sense resposta per part del guanyador, s’entendrà que aquest ha renunciat al premi i el guanyador passarà a ser el 1r reserva i així successivament.

Arribats al 3r reserva sense que aquest hagi manifestat l’acceptació del premi, aquest es declararà desert. EdCE també publicarà el nom del guanyador a la pàgina web ecardener.com, donant així també per notificat el premi.

 

SETENA.- Modificació del premi

El Premi contingut en aquesta promoció en cap cas podrà ser objecte de canvi, alteració o compensació en cap altra forma, a petició del guanyador.

 

VUITENA.- Ús de la imatge del guanyador

El guanyador de la promoció autoritza a EdCE a utilitzar publicitàriament el seu nom i imatge, en el material publicitari (inclòs Internet) relacionat amb el mateix sense cap tipus de contraprestació econòmica.

 

NOVENA.- Restriccions de participació

No podran participar en aquesta promoció els empleats del Grup Cardener, ni els seus cònjuges.

 

DESENA.- Tractament de dades de caràcter personal

D’acord amb l’establert a la Llei Orgànica 03/2018 de 5 de desembre, de Proteció de Dades Personals i al Reglament de la LOPD, el client declara que és major de 18 anys i dona el seu consentiment per tal que les seves dades siguin incloses al fitxer d’EdCE i puguin ser utilitzades per a informar dels serveis oferts així com enviar-li informació sobre productes i serveis del sector comercialitzats per les empreses del grup Electra del Cardener. Declara estar informat sobre els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que podrà exercir per escrit a Electra del Cardener Energia SAU, Passeig de les Moreres S/N, 25280 Solsona, o mitjançant correu electrònic enviat a administracio@ecardener.com

 

ONZENA.- Legislació aplicable

A aquesta promoció li seran d’aplicació les normes contingudes en la llei reguladora del joc relatives a les combinacions aleatòries.

DOTZENA.- Acceptació bases de la promoció

Els participants, pel simple fet de participar en aquesta promoció, accepten les presents bases amb els drets i obligacions que se’n deriven.

TRETZENA.- Responsabilitat

EdCE no es responsabilitza de les possibles pèrdues, deterioraments, robatoris, retards o qualsevol altra circumstància atribuïble a tercers o al servei d’Internet que pugui afectar el desenvolupament del Promoció actual.

 

CATORZENA.- Frau en la participació

En el supòsit queEdEC o qualsevol entitat que estigui vinculada professionalment a aquesta promoció detectin qualsevol anomalia o sospitin que un participant impedeixi el normal funcionament de la promoció, alterant il·legalment el seu registre o participació mitjançant qualsevol procediment tècnic o informàtic amb la finalitat de falsificar la seva participació, podran eliminar unilateralment la inscripció d’aquest participant. Per tant, EdCE es reserva el dret d’eliminar del registre a qualsevol participant que evidenciï o se sospiti d’una actuació irregular en el sentit descrit.

QUINZENA.- Dipòsit de bases

Les bases d’aquesta promoció es troben dipositades i protocol·litzades davant de notari, concretament en la notaria de Sra. Roser Berenguer i publicades a la Arxiu electrònic de bases de concursos (ABACO) servei d’interès general ofert pel Consell General del Notariat i publicat en http://www.notariado.org i estaran a disposició de qualsevol persona que les desitgi consultar, així com a la pàgina web www.ecardener.com

SETZENA.- Entitat organitzadora

L’empresa organitzadora del sorteig / promoció serà Electra del Cardener Energia, SAU, amb NIF A25466939, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida, T. 669, F. 134, Full L-12685, Inscr. 1a.

amb domicili social al Passeig de les Moreres, s/n, 25280 Solsona.

Tienes dudas? CONTÁCTANOS