ELS MERCATS ENERGÈTICS INTERNACIONALS I EL PREU DE L’ELECTRICITAT

Els mercats energètics internacionals estan travessant un dels períodes més complexos i transcendents dels darrers anys, generant unes tensions que s’estan propagant més enllà del sector energètic: Els preus actuals de cotització de les principals matèries primeres i de l’electricitat suposen un cost elevat que afecta tots els àmbits de la societat, des de les llars a la indústria, i les seves conseqüències s’agreugen a mesura que la situació es prolonga en el temps.

Aquest increment de la cotització de les primeres matèries té el seu origen en un desajust temporal entre l’oferta i la demanda dels productes energètics esmentats, cosa que alhora prové del procés de recuperació econòmica experimentat per l’economia mundial després de la greu crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19. Així, la reactivació econòmica ha anat acompanyada d’un increment de la demanda de matèries primeres, cosa que, sumada a unes expectatives de producció menors, ha resultat en un fort increment dels preus de negociació abans esmentats.

De tots ells, el preu de cotització del gas natural és el que més s’ha vist afectat per aquest procés de recuperació econòmica, encara agreujat més encara per l’expectativa de l’arribada del període hivernal, cosa que previsiblement farà incrementar les necessitats de subministrament i, per tant, la pressió alcista pel costat de la demanda del dit hidrocarbur.

També destaca l’escalada de preus experimentada pels drets d’emissió de CO2, en bona part justificada també per les raons abans exposades, a les quals cal afegir el reforç dels compromisos de descarbonització de les economies de la Unió Europea, pel que sembla raonable esperar que les actuals cotitzacions es mantinguin al llarg dels propers anys, conforme s’acceleri el procés de substitució de les fonts contaminants per usos energètics electrificats, la qual cosa sumat el decidit procés d’integració de renovables al mix elèctric nacional comportarà una forta reducció de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Lligat de manera molt estreta a la cotització del gas natural i dels drets d’emissió de CO2 hi ha el preu del mercat majorista d’electricitat. En el cas espanyol, la contribució del gas natural al conjunt del mix elèctric nacional se situa al voltant del 13 per cent del total l’any 2021, si bé aquesta contribució s’ha reforçat en els darrers mesos d’acord amb les aportacions d’altres fonts primàries a la producció d’energia elèctrica s’han anat reduint a favor de les instal·lacions de cicle combinat. No obstant això, i malgrat aquesta limitada aportació del cicle combinat al conjunt del mix de producció nacional, el seu cost de producció (que interioritza el preu de cotització del gas natural i del CO2) s’acaba reflectint i dictaminant el preu de l’electricitat, atès el model de cassació marginalista que actualment impera a la majoria dels mercats europeus d’electricitat, inclòs l’espanyol.

Aquesta correlació estreta entre els preus del gas natural, els drets d’emissió de CO2 i el preu de l’electricitat ha fet que aquest últim s’hagi vist fortament incrementat per l’escalada de preus observats els darrers mesos.

Així, davant del preu mitjà del gas natural el primer semestre de l’any, corresponent amb un valor de 22,77 €/MWh segons les dades del producte al comptat cotitzat el mercat ibèric del gas (MIBGAS), contrasten els valors observats les últimes setmanes, i s’ha assolit el preu màxim històric en aquest mercat el dia 7 d’octubre, amb un valor del producte D+1 de 117,84 €/MWh, cosa que representa un increment superior al 400 per cent en només uns mesos. De manera anàloga, els drets d’emissió han patit una evolució similar ja que, davant del preu mitjà de cotització anual el 2020, que es va situar en 24,75 €/tCO2, actualment els preus se situen en valors a l’entorn dels 60 €/tCO2.

Com a conseqüència d’això, el preu de l’electricitat als mercats majoristes està experimentant una pressió alcista mai abans observada. A manera merament il·lustrativa, el preu mitjà aritmètic dels darrers tres anys al mercat ibèric de l’electricitat es va situar en 46,31 €/MWh. En contrast amb això, el preu mitjà de tancament del mes de setembre s’ha situat a 156,14 €/MWh i el d’octubre a 200,06 €/MWh, marcant un rècord històric el dia 07-10-21 a un preu de 319,03 €/MWh.

Font: Real Decret-llei 23/2021 de 26 d’octubre de la Jefatura del Estado

< Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS