Electra del Cardener Energia obté per segon any consecutiu la Certificació de Companyia Comercialitzadora 100% Verda, que garanteix que tots els seus clients reben la totalitat de la seva energia de fonts 100% renovables.

L’empresa elèctrica d’origen solsoní, a més, es converteix en una comercialitzadora que aposta per l’energia de generació 100% renovable i de proximitat, l’equivalent al Km 0 de l’alimentació.

Electra del Cardener Energia es troba immersa en un pla d’expansió conservador que l’ha de portar a competir a l’àmbit de tot Catalunya, i vol ser referent amb un compromís total amb el medi ambient i amb el territori. Per això, a la certificació 100% verda amb què opera des de 2017 s’hi suma el compromís d’obtenir l’energia comercialitzada 100% de fonts d’energia d’origen renovable i el més proper possible al territori. Això voldrà dir que la seva electricitat comercialitzada podria ser generada a Catalunya i, prioritàriament, al Solsonès i rodalies.

El primer pas d’aquest projecte de compromís amb el medi ambient i el territori va començar amb l’obtenció de l’anomenat “Certificat de Garantia d’Origen” (CdGO), atorgat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a les empreses de generació. Tot seguit es traspassen aquests kWh generats amb certificat 100% verd a la comercialitzadora i són els que finalment consumeix el client final d’aquesta.

Per això, des del 2017 i amb renovació anual, Electra del Cardener Energia té el certificat “100% verd” de la CNMC, que garanteix que tota l’adquisició d’energia prové de productors d’energia amb fonts renovables i sostenibles. De cara al 2019, Electra del Cardener Energia continuarà treballant perquè tota l’energia 100% verda sigui de proximitat i que provingui prioritàriament de productors del Solsonès i de la Catalunya central.

Amb aquesta aposta, Electra del Cardener Energia reforça el seu compromís, amb la generació de riquesa al territori i el seu entorn social, i amb el desenvolupament responsable i sostenible de la comarca, així com respectant el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, fent-ne partícip, a la vegada, el client final.

La companyia solsonina, que ja presta serveis de comercialització d’energia elèctrica a tot Catalunya, ha editat una guia breu per promoure la tarifa de discriminació horària.

La campanya informa sobre la conveniència de concentrar una part del consum d’energia durant les “hores vall” de la discriminació horària, des de la nit fins al migdia.

Electra formula, també, un seguit de recomanacions útils per ajudar els seus clients a estalviar en la factura energètica.

“Happy hour”, l’hora feliç durant la qual els bars fan promocions especials en beguda i menjar, és el nom escollit per Electra Cardener Energia per fer un bon símil amb la despesa energètica. És clar que, en aquest cas, no es refereix a una hora sinó a 14, el tram de discriminació horària elèctrica, que a l’hivern va de les 10 de la nit a les 12 del migdia i a l’estiu, d’11 de la nit a 1 del migdia.

La companyia comercialitzadora, que es troba enmig d’un procés d’expansió per tot el territori, ha volgut posar a l’abast de tots els clients el coneixement necessari per treure el màxim rendiment de l’anomenada tarifa nocturna que, amb el canvi de legislació, ja cobreix tot el matí fins al migdia. En una breu guia, Electra Cardener Energia apropa al públic un seguit de recomanacions per aprofitar al màxim aquest tram horari i perquè puguin saber en quins casos els pot sortir a compte contractar aquesta tarifa. De fet, a partir d’un 25% de consum en aquesta franja, la discriminació horària ja surt a compte; i això es pot aconseguir, per exemple, programant per a la nit electrodomèstics com la rentadora, l’assecadora o el rentavaixelles.

Amb la iniciativa, aquesta companyia elèctrica propera i d’origen familiar vol posar en valor el seu doble compromís de proximitat amb els seus clients i l’assessorament personalitzat en eficiència energètica. En definitiva, la campanya “Happy hour” d’Electra Cardener Energia és una nova iniciativa en la pràctica de proximitat que duu a terme en el seu entorn més immediat, i en conseqüència, possibilita un estalvi a tots els seus clients en el cost total de la despesa elèctrica.

Qualsevol habitatge ha de tenir el Quadre de Control i Protecció. Si el seu habitatge és de nova construcció, no es preocupi, perquè de ben segur que ja ho té instal·lat. Però si el seu habitatge és antic, asseguri’s de disposar d’aquests dispositius de control i seguretat, ja que és important per a la seguretat de la seva llar i/o empresa o negoci, i els que hi conviuen.
Normalment aquest Quadre de Control es troba ubicat al darrere o costat de la porta principal d’entrada a l’habitatge o local.

Les proteccions incloses en la Quadre de Control i Protecció són les següents:

 • Interruptor de Control de Potència (ICP)

És un interruptor automàtic que determina la potència simultània disponible d’acord amb la potència contractada, dins el contracte d’energia elèctrica. L’ICP desconnectarà la seva instal·lació quan la suma de la potència dels aparells elèctrics connectats a la vegada, superi aquesta potència contractada. D’aquesta forma s’eviten riscos innecessaris a la seva instal·lació.

 • Interruptor General de Tall (IGC)

Aquest interruptor permet la desconnexió total de la seva instal·lació en cas necessari. També realitza la funció de protecció de la seva instal·lació, de manera que mai no es sobrepassi la potència màxima admissible de la seva instal·lació. 

*Molts instal·ladors ometen aquest dispositiu al considerar que l’ICP realitza una funció molt similar.

 • Interruptor Diferencial (ID)

És l’element de protecció més important del Quadre de control i Protecció, ja que protegeix les persones de qualsevol accident elèctric. L’interruptor diferencial desconnecta la seva instal·lació quan detecta una derivació en algun aparell electrodomèstic o en algun punt de la instal·lació. En habitatges, aquests interruptors diferencials, han de ser d’alta sensibilitat (30 mA.).

 • Petits Interruptors Automàtics (PIA)

Qualsevol instal·lació elèctrica està formada per diversos circuits (enllumenat, força, cuina, etc…) i cadascun d’aquests han d’ estar protegits per sobrecàrregues i curtcircuits per un interruptor magnetotèrmic automàtic, d’acord amb la capacitat de cadascun d’aquests circuits interiors.

 • IMPORTANT:
Actualment el REBT (Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió) obliga a instal·lar el dispositiu de Protecció Contra Sobretensions, en les instal·lacions interiors o receptores.
L’Article 16.3 d’aquest reglament diu:
“Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos”.
Des de l’Electra del Cardener li recomanem què:

Si ha de realitzar un nou contracte de subministrament, modifiqui o substitueixi el seu Quadre de Control i Protecció d’acord amb la legislació vigent per assegurar que la seva instal·lació domèstica compleix tots els requisits de seguretat i protecció davant riscos elèctrics. Així mateix, vetllarà per la seva seguretat i la dels seus familiars. En el cas que no disposi d’un ID (Interruptor Diferencial), instal·lin un de 30 mA. i de suficient sensibilitat per evitar riscos i desconnexions en el subministrament de la seva instal·lació (en cas d’un funcionament inadequat d’alguns dels electrodomèstics)

Legislació

Les normes i condicions que han de reunir les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió estan definides pel Ministeri d’Indústria i Energia, publicades al Reial Decret 842/2002, i estan recollides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

 

Tot seguit els proposem un seguit d’enllaços on hi podran trobar certa informació referent a consells per a esdevenir més eficients i sostenibles energèticament.

 

 • ICAEN

Video de consells d’estalvi d’energia a la nostra llar.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d4f4ec1bca300310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d4f4ec1bca300310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

 

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Document explicatiu de com estalviar energia als despatxos

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1340863478565&blobnocache=true

 

 • AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

Tot tipus de consells molt útils per estalviar energia en diferents situacions i proposits.

http://www.barcelonaenergia.cat/cat/utilitats/consells/consells.htm

 

 

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de Febrer, que modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de Desembre, estableix un calendari pel qual tots els comptadors d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW hauran de ser substituïts per uns de nous que permetin la discriminació horària i la telegestió. Són els anomenats comptadors intel·ligents o de telegestió, altrament dits electrònics o digitals, que encara que alguns models existien des de feia temps, no estaven capacitats per les funcionalitats associades a l’esmentada telegestió.

En aplicació de la citada Ordre, Electra del Cardener està duent a terme una campanya d’informació a tots els seus clients als que se’ls substitueix el comptador intel·ligent o de telegestió, en funció de la planificació a què ens obliga aquesta Ordre.

La normativa (Ordre IET/1491/2013, d’1 d’Agost) preveu que els costos d’aquest canvi vagin a càrrec de les empreses distribuïdores, establint el preu de lloguer dels esmentats comptadors en:

 • Comptadors monofàsics:  0,81 €/mes.
 • Comptadors trifàsics:       1,36 €/mes.

No obstant, però, si vostè vol adquirir el comptador intel·ligent o de telegestió en propietat, el preu és el següent:

 • Comptador monofàsic:  82,70 €
 • Comptador trifàsic:       185 €

Val a dir, però, que si vostè va adquirir el comptador en propietat i la data d’alta del seu subministrament té una antiguitat inferior a 15 anys, no pagaria res pel concepte de lloguer durant el període que resti fins arribar a aquesta antiguitat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Tens dubtes? CONTACTA'NS