Electra del Cardener Energia obté per segon any consecutiu la Certificació de Companyia Comercialitzadora 100% Verda, que garanteix que tots els seus clients reben la totalitat de la seva energia de fonts 100% renovables.

L’empresa elèctrica d’origen solsoní, a més, es converteix en una comercialitzadora que aposta per l’energia de generació 100% renovable i de proximitat, l’equivalent al Km 0 de l’alimentació.

Electra del Cardener Energia es troba immersa en un pla d’expansió conservador que l’ha de portar a competir a l’àmbit de tot Catalunya, i vol ser referent amb un compromís total amb el medi ambient i amb el territori. Per això, a la certificació 100% verda amb què opera des de 2017 s’hi suma el compromís d’obtenir l’energia comercialitzada 100% de fonts d’energia d’origen renovable i el més proper possible al territori. Això voldrà dir que la seva electricitat comercialitzada podria ser generada a Catalunya i, prioritàriament, al Solsonès i rodalies.

El primer pas d’aquest projecte de compromís amb el medi ambient i el territori va començar amb l’obtenció de l’anomenat “Certificat de Garantia d’Origen” (CdGO), atorgat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a les empreses de generació. Tot seguit es traspassen aquests kWh generats amb certificat 100% verd a la comercialitzadora i són els que finalment consumeix el client final d’aquesta.

Per això, des del 2017 i amb renovació anual, Electra del Cardener Energia té el certificat “100% verd” de la CNMC, que garanteix que tota l’adquisició d’energia prové de productors d’energia amb fonts renovables i sostenibles. De cara al 2019, Electra del Cardener Energia continuarà treballant perquè tota l’energia 100% verda sigui de proximitat i que provingui prioritàriament de productors del Solsonès i de la Catalunya central.

Amb aquesta aposta, Electra del Cardener Energia reforça el seu compromís, amb la generació de riquesa al territori i el seu entorn social, i amb el desenvolupament responsable i sostenible de la comarca, així com respectant el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, fent-ne partícip, a la vegada, el client final.

Fruit de l’obligació en el compliment de la Directiva / BOE ….XXXX de l’any 2002, que obligava a separar jurídicament les activitats que fins alhesores havia pogut desenvolupar la mateixa empresa, fent referència a l’activitat de generació d’energia elèctrica i la de distribució d’energia, va sorgir Hidrocardener, SL que és al societat que gestiona les dues petites centrals hidroelèctriques que es troben en el mateix riu Cardener.

Doncs al llarg de la història de l’Electra del Cardener, és a dir, desde 1896 fins al dia d’avui, no s’ha deixat mai de produir energia elèctrica mitjançant la força de l’aigua del riu Cardener. En un principi tota la producció podia abastar a la població de Solsona, però, a dia d’avui la producció representa més d’un terç de l’energia que transcorre per la nostra xarxa de distribució.

Central hidroelèctrica

Què és i perquè li diuen energia verda?

El concepte d’electricitat verda no és un invent de màrqueting ecològic. Es basa en els anomenats certificats d’origen de l’energia que estan regulats per una Directiva europea adaptada per l’Ordre Ministerial 1522/207 de 24 de Maig (BOE, 131 d’1 juny 2997). La garantia d’origen assegura que el nombre de quilowatts hora d’energia elèctrica que li factura la comercialitzadora es corresponen amb l’energia elèctrica que aquesta ha adquirit de fonts d’energia renovable. L’Organisme responsable de la seva certificació és la Comissió Nacional de l’Energia (a dia d’avui anomenada Comisió Nacional dels Mercats i la Competència).

La nostra instal·lació elèctrica i comptador no tenen perquè canviar i no obstant això, el nostre rebut de la llum es converteix en la garantia que l’energia que consumim s’obtenen de manera respectuosa i no contaminant. Per cada quilowatt verd a la xarxa elèctrica és un menys de nuclear o tèrmic. El poder dels consumidors per canviar la política energètica d’un país mai ha sigut major. Amb el nostre rebut de consum elèctric podem estalviar contaminació. No obstant això, no té sentit que contractem electricitat verda sinó millorem també en altres àmbits com l’eficiència dels electrdomèstics, la il·luminació i la climatització de la nostra llar.
Utilitzant energia verda a casa recolzem les energies renovables. Triar a qui paguem el subministrament elèctric també es converteix en un toc d’atenció per a les empreses que continuen i segueixen recolzant les energies brutes com les nuclears, tèrmiques de gas, etc.
Sigui com sigui, si una llar utilitza l’energia de manera eficient, i aquesta prové de fonts netes, sens dubte es converteix en una llar molt més fàcil de suportar per al nostre planeta.

 

Properament Electra del Cardener oferirem el certificat d’origen de l’energia que es produeix a tota la comarca del Solsonès.

Quina energia hi ha més verda que la que podem produir i consumir a casa nostra?

Qualsevol habitatge ha de tenir el Quadre de Control i Protecció. Si el seu habitatge és de nova construcció, no es preocupi, perquè de ben segur que ja ho té instal·lat. Però si el seu habitatge és antic, asseguri’s de disposar d’aquests dispositius de control i seguretat, ja que és important per a la seguretat de la seva llar i/o empresa o negoci, i els que hi conviuen.
Normalment aquest Quadre de Control es troba ubicat al darrere o costat de la porta principal d’entrada a l’habitatge o local.

Les proteccions incloses en la Quadre de Control i Protecció són les següents:

 • Interruptor de Control de Potència (ICP)

És un interruptor automàtic que determina la potència simultània disponible d’acord amb la potència contractada, dins el contracte d’energia elèctrica. L’ICP desconnectarà la seva instal·lació quan la suma de la potència dels aparells elèctrics connectats a la vegada, superi aquesta potència contractada. D’aquesta forma s’eviten riscos innecessaris a la seva instal·lació.

 • Interruptor General de Tall (IGC)

Aquest interruptor permet la desconnexió total de la seva instal·lació en cas necessari. També realitza la funció de protecció de la seva instal·lació, de manera que mai no es sobrepassi la potència màxima admissible de la seva instal·lació. 

*Molts instal·ladors ometen aquest dispositiu al considerar que l’ICP realitza una funció molt similar.

 • Interruptor Diferencial (ID)

És l’element de protecció més important del Quadre de control i Protecció, ja que protegeix les persones de qualsevol accident elèctric. L’interruptor diferencial desconnecta la seva instal·lació quan detecta una derivació en algun aparell electrodomèstic o en algun punt de la instal·lació. En habitatges, aquests interruptors diferencials, han de ser d’alta sensibilitat (30 mA.).

 • Petits Interruptors Automàtics (PIA)

Qualsevol instal·lació elèctrica està formada per diversos circuits (enllumenat, força, cuina, etc…) i cadascun d’aquests han d’ estar protegits per sobrecàrregues i curtcircuits per un interruptor magnetotèrmic automàtic, d’acord amb la capacitat de cadascun d’aquests circuits interiors.

 • IMPORTANT:
Actualment el REBT (Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió) obliga a instal·lar el dispositiu de Protecció Contra Sobretensions, en les instal·lacions interiors o receptores.
L’Article 16.3 d’aquest reglament diu:
“Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos”.
Des de l’Electra del Cardener li recomanem què:

Si ha de realitzar un nou contracte de subministrament, modifiqui o substitueixi el seu Quadre de Control i Protecció d’acord amb la legislació vigent per assegurar que la seva instal·lació domèstica compleix tots els requisits de seguretat i protecció davant riscos elèctrics. Així mateix, vetllarà per la seva seguretat i la dels seus familiars. En el cas que no disposi d’un ID (Interruptor Diferencial), instal·lin un de 30 mA. i de suficient sensibilitat per evitar riscos i desconnexions en el subministrament de la seva instal·lació (en cas d’un funcionament inadequat d’alguns dels electrodomèstics)

Legislació

Les normes i condicions que han de reunir les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió estan definides pel Ministeri d’Indústria i Energia, publicades al Reial Decret 842/2002, i estan recollides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

 

Tot seguit els proposem un seguit d’enllaços on hi podran trobar certa informació referent a consells per a esdevenir més eficients i sostenibles energèticament.

 

 • ICAEN

Video de consells d’estalvi d’energia a la nostra llar.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d4f4ec1bca300310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d4f4ec1bca300310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

 

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Document explicatiu de com estalviar energia als despatxos

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1340863478565&blobnocache=true

 

 • AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

Tot tipus de consells molt útils per estalviar energia en diferents situacions i proposits.

http://www.barcelonaenergia.cat/cat/utilitats/consells/consells.htm

 

 

L’Ordre IET/290/2012, de 16 de Febrer, que modifica l’Ordre ITC/3860/2007, de 28 de Desembre, estableix un calendari pel qual tots els comptadors d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW hauran de ser substituïts per uns de nous que permetin la discriminació horària i la telegestió. Són els anomenats comptadors intel·ligents o de telegestió, altrament dits electrònics o digitals, que encara que alguns models existien des de feia temps, no estaven capacitats per les funcionalitats associades a l’esmentada telegestió.

En aplicació de la citada Ordre, Electra del Cardener està duent a terme una campanya d’informació a tots els seus clients als que se’ls substitueix el comptador intel·ligent o de telegestió, en funció de la planificació a què ens obliga aquesta Ordre.

La normativa (Ordre IET/1491/2013, d’1 d’Agost) preveu que els costos d’aquest canvi vagin a càrrec de les empreses distribuïdores, establint el preu de lloguer dels esmentats comptadors en:

 • Comptadors monofàsics:  0,81 €/mes.
 • Comptadors trifàsics:       1,36 €/mes.

No obstant, però, si vostè vol adquirir el comptador intel·ligent o de telegestió en propietat, el preu és el següent:

 • Comptador monofàsic:  82,70 €
 • Comptador trifàsic:       185 €

Val a dir, però, que si vostè va adquirir el comptador en propietat i la data d’alta del seu subministrament té una antiguitat inferior a 15 anys, no pagaria res pel concepte de lloguer durant el període que resti fins arribar a aquesta antiguitat.

 

Restem a la seva disposició per a qualsevol dubte i/o aclariment.

Tens dubtes? CONTACTA'NS