A continuació es detallen els dies festius del 2021:

 

 • 1 de gener: Any Nou
 • 6 de gener: Reis
 • 2 d’abril: Divendres Sant
 • 1 de maig: Dia del Treballador
 • 12 d’octubre: Festa Nacional d’Espanya
 • 1 de novembre: Tots Sants
 • 6 de desembre: La Constitució
 • 8 de desembre: Immaculada Concepció
 • 25 de desembre: Nadal

La Comissió Nacional de Mercats i de la Competència (CNMC) ha publicat la Circular 3/2020 que estableix la nova metodologia per al càlcul dels peatges. La nova estructura de peatges comportarà canvis en la factura elèctrica i està previst que entri en vigor a partir del dia 1 de juny del 2021.

Aquesta nova estructura pretén incentivar el consum durant les hores en què l’energia serà més econòmica.

Què suposaran aquests canvis? Com afectaran a la nostra factura d’electricitat? Us detallem a continuació els principals punts:

 

Com afectarà als contractes de 0 a 15 kW? Nova tarifa 2.0TD

La majoria de consumidors domèstics, botigues i petites empreses tenen una potència contractada inferior a 15 kW. Els peatges actuals 2.0A, 2.0DHA, 2.0DHS, 2.1A, 2.1DHA, 2.1DHS passaran a ser una tarifa única, la 2.0TD.

Canvis en el terme d’energia: 3 períodes horaris

Fins ara, aquests consumidors tenien l’opció de discriminació horària (dos o tres períodes horaris) o no discriminació horària. Amb la nova estructura de peatges, es passarà a l’opció única de discriminació horària en 3 franges amb l’objectiu d’incentivar el consum durant les hores de menys demanda de la xarxa. Es fixen així tres períodes horaris amb tres preus d’energia  diferents en funció de l’hora del dia i dia de la setmana que es consumeix:

Durant l’hora punta és quan l’energia serà més cara. Durant el període pla el preu no serà tan car com la punta ni tan econòmic com la vall. Durant l’hora vall serà quan el preu és més econòmic.

Canvis en el terme de potència: 2 períodes de potència

Aquesta nova tarifa 2.0TD dona la possibilitat de contractar una potència diferent durant l’hora vall (0:00 a 8:00) i caps de setmana i festius. El preu de la potència en hora vall serà més econòmic. Això serà útil per a consumidors amb cotxe elèctric, que podran contractar una potència superior en hora vall per efectuar la recàrrega en horari més barat.

Detallem a continuació una taula amb els períodes de potència:

Sortiré guanyant amb el canvi tarifari? O en sortiré perjudicat?

A data d’avui el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic no ha publicat tots els costos regulats (peatges i càrrecs) i per tant no podem fer un càlcul de com quedaran les tarifes.

El nou sistema tarifari pretén que el consumidor estalviï revisant les potències contractades que té i utilitzant l’energia les hores del dia on aquesta és més econòmica.

Què caldrà fer?

Les potències s’adaptaran automàticament, de manera que la potència que actualment vostè té contractada passarà a ser la mateixa potència en el període punta i en els període vall. El canvi de contracte es farà de manera automàtica i sense cap cost pel client.

Si el client vol contractar potències diferents per cada període caldrà que faci petició expressa a la comercialitzadora. Aquest canvi només suposarà un cost en cas que es demani una ampliació de potència.

Com m’afecta si tinc un element no interrumpible, és a dir, una contractació per maxímetre?

Amb la nova metodologia desapareix la bonificació si no s’arriba al 85% de la potència contractada, havent de pagar sempre la potència contractada i es manté el mateix sistema de penalització actual però que aplica a partir de la potència contractada (veure annex càlculs penalitzacions).

 

Com afectarà als contractes de més de 15 kW en Baixa Tensió? Nova tarifa 3.0TD

Tots els contractes passen a tenir 6 termes d’energia i 6 termes de potència. Els preus i els períodes tant del terme d’energia com de potència aniran en funció de la franja horària del dia i de les temporades elèctriques (mesos de l’any).

Què cal tenir en compte?

 • Les potències contractades en cada un dels 6 períodes hauran de ser Quan es faci el canvi, les potències contractades en els diferents períodes seran tals que la potència contractada al període Pn+1 sigui sempre més gran o igual a la potència contractada al període anterior Pn. Al nou període de potència P1 se li atorgarà l’actual potència contractada en el període 1 (P1).Als nous períodes P2, P3, P4 i P5 se’ls atorgarà l’actual potència del P2. En cas que, d’aquesta manera, quedi una potència inferior respecte al nou P1, se’ls atorgarà la mateixa potència que al P1. Al nou període P6 se li atorgarà la potència contractada al P3 en les tarifes actuals. En cas que, d’aquesta manera, quedi una potència inferior respecte al P5 (i no es compleixi per tant la condició de ser una potència igual o superior que al P5), amb les noves tarifes se li atorgarà la mateixa potència contractada que al període 5.
 • S’ha eliminat la flexibilitat existent a data d’avui entre el 85% i el 105% de la potència contractada, de manera que el consumidor pagarà sempre per la potència contractada en cada període, excepte quan es produeixin excessos de potència
 • Excessos de potència: la fórmula de càlcul dependrà del tipus de comptador i potència contractada. Els subministraments amb potència contractada  fins a 50 kW, pagaran les penalitzacions per períodes horaris i aplicant el càlcul a partir de la potència contractada. Per a contractes de més de 50 kW, les penalitzacions seran quart horàries (veure annex càlculs penalitzacions).
 • Energia reactiva: la fórmula de penalització aplicarà igual que en l’actualitat sobre tots els períodes horaris excepte al període 6, sempre que el consum d’energia reactiva excedeixi el 33% del consum durant el període de facturació considerat

 

Com afectarà als contractes en Alta Tensió?

Els contractes de les actuals tarifes 3.1 i 6.1 passaran a la tarifa 6.1TD, d’aplicació a subministraments connectats a tensió entre 1 i 30 kV. Totes les tarifes 6.TD tindran 6 termes de potència i 6 termes d’energia. Els preus i els períodes tant del terme d’energia com de potència aniran en funció de la franja horària del dia i de les temporades elèctriques (mesos de l’any).

Les potències contractades en cada un dels 6 períodes hauran de ser creixents. Les potències contractades als diferents períodes seran tals que la potència contractada al període Pn+1 sigui sempre major o igual a la potència contractada al període anterior Pn. Al nou període de potència P1 se li atorgarà l’actual potència contractada en el període 1 (P1).Als nous períodes P2, P3, P4 i P5 se’ls atorgarà l’actual potència del P2. En cas que, d’aquesta manera, quedi una potència inferior respecte al nou P1, se’ls atorgarà la mateixa potència que al P1. Al nou període P6 se li atorgarà la potència contractada al P3 en les tarifes actuals. En cas que, d’aquesta manera, quedi una potència inferior respecte al P5 (i no es compleixi per tant la condició de ser una potència igual o superior que al P5), amb les noves tarifes se li atorgarà la mateixa potència contractada que al període 5.

Les penalitzacions per excessos de potència seran quart horàries (veure annex càlculs penalitzacions) i el sistema de penalitzacions per energia reactiva és el mateix que tenen actualment les tarifes 6.X.

Per als contractes que actualment tenen la tarifa 6.1A es mantindran les mateixes potències que ja tenen a cada període.

 

Com funcionarà el període transitori? Què hauré de fer?

Tot i que les potències contractades s’ajustaran automàticament segons la nova normativa, el consumidor podrà modificar dues vegades les potències contractades per tal d’adaptar-les als nous períodes definits a la circular sense cap cost i durant el període de 12 mesos a comptar des del dia 1 de juny del 2021, malgrat no hagin transcorregut 12 mesos des de l’última modificació de potència (l’adaptació de les potències que realitzarà el distribuïdor no computarà com a canvi de potència).

Aquest canvi només suposarà un cost en cas que es demani una ampliació de potència.

Per altra banda, i tal i com hem comentat, a data d’avui el Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic no ha publicat tots els costos regulats i per tant no podem fer un càlcul de com quedaran les tarifes.

 

Resum

 • Aquest canvi ve marcat per llei i caldrà adaptar-nos-hi tots
 • Tots els clients amb una potència contractada inferior o igual a 15 kW passaran a tenir una tarifa 2.0TD, amb dos períodes de potència i 3 d’energia
 • Tots els clients de més de 15 kW i en baixa tensió, passaran a tenir la tarifa 3.0TD amb 6 períodes de potència i 6 d’energia
 • El canvi s’aplicarà de manera automàtica
 • Està previst que aquest nou model de peatges i tarifes entri en vigor a partir del dia 1 de juny del 2021
 • Els contractes amb compensació d’autoconsum degudament legalitzats seguiran cobrant els excedents com en l’actualitat sense que el client hagi de fer cap tràmit addicional derivat del canvi de peatges
 • Als contractes amb un punt de recàrrega de vehicle elèctric els aplicarà igualment la nova tarifa 2.0TD o 3.0TD en funció de la potència contractada

 

Annex càlcul penalitzacions de potència clients 3.0TD i 2.0TD amb maxímetre (elements no interrumpibles)

Càlcul de les penalitzacions per potència contractada ≤ 50 kW

FEP:  Facturació en concepte d’excessos de potència

tp: terme d’excés de potència expressat en €/kW del peatge corresponent
Pdj: potència demandada en cada un dels períodes horaris p en què s’hagi sobrepassat PCp, expressat en KW

Pcp: Potència contractada en el període horari p, expressada en kW.

i: Número de períodes horaris dels què consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent

 

Càlcul de les penalitzacions per potència contractada superior a 50 kW

FEP:  Facturació en concepte d’excessos de potència

Kp: relació de preus per període horari p, calculada com el quocient entre el terme de potència del període p respecte del terme de potència del període 1 del peatge corresponent

tep: terme d’excés de potència expressat en €/kW del peatge corresponent
Pdj: potència demandada en cada un dels quarts d’hora j del període horari p en que s’hagi sobrepassat PCP, expressada en KW

PCp: Potència contractada en el període horari p, expressada en kW.

i: Número de períodes horaris dels què consta el terme de facturació de potència del peatge corresponent

Electra del Cardener Energia obté per segon any consecutiu la Certificació de Companyia Comercialitzadora 100% Verda, que garanteix que tots els seus clients reben la totalitat de la seva energia de fonts 100% renovables.

L’empresa elèctrica d’origen solsoní, a més, es converteix en una comercialitzadora que aposta per l’energia de generació 100% renovable i de proximitat, l’equivalent al Km 0 de l’alimentació.

Electra del Cardener Energia es troba immersa en un pla d’expansió conservador que l’ha de portar a competir a l’àmbit de tot Catalunya, i vol ser referent amb un compromís total amb el medi ambient i amb el territori. Per això, a la certificació 100% verda amb què opera des de 2017 s’hi suma el compromís d’obtenir l’energia comercialitzada 100% de fonts d’energia d’origen renovable i el més proper possible al territori. Això voldrà dir que la seva electricitat comercialitzada podria ser generada a Catalunya i, prioritàriament, al Solsonès i rodalies.

El primer pas d’aquest projecte de compromís amb el medi ambient i el territori va començar amb l’obtenció de l’anomenat “Certificat de Garantia d’Origen” (CdGO), atorgat per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a les empreses de generació. Tot seguit es traspassen aquests kWh generats amb certificat 100% verd a la comercialitzadora i són els que finalment consumeix el client final d’aquesta.

Per això, des del 2017 i amb renovació anual, Electra del Cardener Energia té el certificat “100% verd” de la CNMC, que garanteix que tota l’adquisició d’energia prové de productors d’energia amb fonts renovables i sostenibles. De cara al 2019, Electra del Cardener Energia continuarà treballant perquè tota l’energia 100% verda sigui de proximitat i que provingui prioritàriament de productors del Solsonès i de la Catalunya central.

Amb aquesta aposta, Electra del Cardener Energia reforça el seu compromís, amb la generació de riquesa al territori i el seu entorn social, i amb el desenvolupament responsable i sostenible de la comarca, així com respectant el medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, fent-ne partícip, a la vegada, el client final.

La companyia solsonina, que ja presta serveis de comercialització d’energia elèctrica a tot Catalunya, ha editat una guia breu per promoure la tarifa de discriminació horària.

La campanya informa sobre la conveniència de concentrar una part del consum d’energia durant les “hores vall” de la discriminació horària, des de la nit fins al migdia.

Electra formula, també, un seguit de recomanacions útils per ajudar els seus clients a estalviar en la factura energètica.

“Happy hour”, l’hora feliç durant la qual els bars fan promocions especials en beguda i menjar, és el nom escollit per Electra Cardener Energia per fer un bon símil amb la despesa energètica. És clar que, en aquest cas, no es refereix a una hora sinó a 14, el tram de discriminació horària elèctrica, que a l’hivern va de les 10 de la nit a les 12 del migdia i a l’estiu, d’11 de la nit a 1 del migdia.

La companyia comercialitzadora, que es troba enmig d’un procés d’expansió per tot el territori, ha volgut posar a l’abast de tots els clients el coneixement necessari per treure el màxim rendiment de l’anomenada tarifa nocturna que, amb el canvi de legislació, ja cobreix tot el matí fins al migdia. En una breu guia, Electra Cardener Energia apropa al públic un seguit de recomanacions per aprofitar al màxim aquest tram horari i perquè puguin saber en quins casos els pot sortir a compte contractar aquesta tarifa. De fet, a partir d’un 25% de consum en aquesta franja, la discriminació horària ja surt a compte; i això es pot aconseguir, per exemple, programant per a la nit electrodomèstics com la rentadora, l’assecadora o el rentavaixelles.

Amb la iniciativa, aquesta companyia elèctrica propera i d’origen familiar vol posar en valor el seu doble compromís de proximitat amb els seus clients i l’assessorament personalitzat en eficiència energètica. En definitiva, la campanya “Happy hour” d’Electra Cardener Energia és una nova iniciativa en la pràctica de proximitat que duu a terme en el seu entorn més immediat, i en conseqüència, possibilita un estalvi a tots els seus clients en el cost total de la despesa elèctrica.

Qualsevol habitatge ha de tenir el Quadre de Control i Protecció. Si el seu habitatge és de nova construcció, no es preocupi, perquè de ben segur que ja ho té instal·lat. Però si el seu habitatge és antic, asseguri’s de disposar d’aquests dispositius de control i seguretat, ja que és important per a la seguretat de la seva llar i/o empresa o negoci, i els que hi conviuen.
Normalment aquest Quadre de Control es troba ubicat al darrere o costat de la porta principal d’entrada a l’habitatge o local.

Les proteccions incloses en la Quadre de Control i Protecció són les següents:

 • Interruptor de Control de Potència (ICP)

És un interruptor automàtic que determina la potència simultània disponible d’acord amb la potència contractada, dins el contracte d’energia elèctrica. L’ICP desconnectarà la seva instal·lació quan la suma de la potència dels aparells elèctrics connectats a la vegada, superi aquesta potència contractada. D’aquesta forma s’eviten riscos innecessaris a la seva instal·lació.

 • Interruptor General de Tall (IGC)

Aquest interruptor permet la desconnexió total de la seva instal·lació en cas necessari. També realitza la funció de protecció de la seva instal·lació, de manera que mai no es sobrepassi la potència màxima admissible de la seva instal·lació. 

*Molts instal·ladors ometen aquest dispositiu al considerar que l’ICP realitza una funció molt similar.

 • Interruptor Diferencial (ID)

És l’element de protecció més important del Quadre de control i Protecció, ja que protegeix les persones de qualsevol accident elèctric. L’interruptor diferencial desconnecta la seva instal·lació quan detecta una derivació en algun aparell electrodomèstic o en algun punt de la instal·lació. En habitatges, aquests interruptors diferencials, han de ser d’alta sensibilitat (30 mA.).

 • Petits Interruptors Automàtics (PIA)

Qualsevol instal·lació elèctrica està formada per diversos circuits (enllumenat, força, cuina, etc…) i cadascun d’aquests han d’ estar protegits per sobrecàrregues i curtcircuits per un interruptor magnetotèrmic automàtic, d’acord amb la capacitat de cadascun d’aquests circuits interiors.

 • IMPORTANT:
Actualment el REBT (Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió) obliga a instal·lar el dispositiu de Protecció Contra Sobretensions, en les instal·lacions interiors o receptores.
L’Article 16.3 d’aquest reglament diu:
“Los sistemas de protección para las instalaciones interiores o receptoras para baja tensión impedirán los efectos de las sobreintensidades y sobretensiones que por distintas causas cabe prever en las mismas y resguardarán a sus materiales y equipos de las acciones y efectos de los agentes externos. Asimismo, y a efectos de seguridad general, se determinarán las condiciones que deben cumplir dichas instalaciones para proteger de los contactos directos e indirectos”.
Des de l’Electra del Cardener li recomanem què:

Si ha de realitzar un nou contracte de subministrament, modifiqui o substitueixi el seu Quadre de Control i Protecció d’acord amb la legislació vigent per assegurar que la seva instal·lació domèstica compleix tots els requisits de seguretat i protecció davant riscos elèctrics. Així mateix, vetllarà per la seva seguretat i la dels seus familiars. En el cas que no disposi d’un ID (Interruptor Diferencial), instal·lin un de 30 mA. i de suficient sensibilitat per evitar riscos i desconnexions en el subministrament de la seva instal·lació (en cas d’un funcionament inadequat d’alguns dels electrodomèstics)

Legislació

Les normes i condicions que han de reunir les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió estan definides pel Ministeri d’Indústria i Energia, publicades al Reial Decret 842/2002, i estan recollides en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT).

 

Tot seguit els proposem un seguit d’enllaços on hi podran trobar certa informació referent a consells per a esdevenir més eficients i sostenibles energèticament.

 

 • ICAEN

Video de consells d’estalvi d’energia a la nostra llar.

http://www20.gencat.cat/portal/site/icaen/menuitem.22da170691e506ffc644968bb0c0e1a0/?vgnextoid=d4f4ec1bca300310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=d4f4ec1bca300310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD

 

 • UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Document explicatiu de com estalviar energia als despatxos

http://www.uab.cat/servlet/BlobServer?blobtable=Document&blobcol=urldocument&blobheader=application/pdf&blobkey=id&blobwhere=1340863478565&blobnocache=true

 

 • AGÈNCIA D’ENERGIA DE BARCELONA

Tot tipus de consells molt útils per estalviar energia en diferents situacions i proposits.

http://www.barcelonaenergia.cat/cat/utilitats/consells/consells.htm

 

 

Tens dubtes? CONTACTA'NS