ALTA DE NOU SUBMINISTRAMENT

– Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.

– Còpia acreditativa de la titularitat de l’immoble.

– Referència cadastral de l’immoble.

– Compte corrent  per domiciliar les factures.

– Telèfon mòbil i adreça de correu electrònic.

– Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat per les Entitats d’Inspecció i Control i/o pels Serveis d’Indústria.

– Document RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya).

A més a més, si és vivenda

De primera ocupació:  Còpia de la cèdula d’habitabilitat o qualificació definitiva HP (habitatge protegit) o VPO (Vivenda de Proteccin Oficial).

No és primera ocupació:

Fa menys d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

– Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió.

– Cèdula d’habitabilitat.

Fa més d’1 any que el subministrament està donat de baixa:

– Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió segellat per l’entitat competent, o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.

– Document RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya).

– Cèdula d’habitabilitat.

 

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS