CANVI DE POTÈNCIA  I/O DE TENSIÓ

  • Augment de potència:

– Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.

– Cal Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió (CIEBT) segellat pels Serveis d’Indústria.

– Document RITSIC (Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya).

S’accepta Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió si la nova potència és igual o inferior a 20 kW, no hi ha canvi de l’activitat i l’augment  és inferior al 50% de la potència màxima admisible del CIEBT.

No es requereix aquesta documentació si la nova potència no supera la màxima admissible legalitzada.

 

  • Disminució de potència:

– Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.

– Si no es disposa de cap tipus de documentació, cal un Butlletí de Reconeixement d’Instal·lacions de Baixa Tensió o Acta d’Inspecció Tècnica realitzada per una Entitat d’Inspecció i Control amb resultat favorable.

 

  • Canvi de tensió:

– S’ha de fer sol.licitud al Departament Tècnic d’Electra del Cardener Energia,S.A.

– Còpia del D.N.I./N.I.F. o N.I.E. del titular.

– Tant si es tracta de passar de monofàsic a trifàsic com de trifàsic a monofàsic, cal el Certificat d’Instal·lació Elèctrica de Baixa Tensió.

 

Qualsevol sol·licitud implica que el peticionari està al corrent de les seves obligacions amb la companyia.

Tota la documentació està referida a subministraments en baixa tensió. En tots els casos cal signar els corresponents contractes o sol·licituds i, quan correspongui, pagar els drets d’escomesa.

Tota la documentació entregada està sotmesa a la Llei Orgànica de Protecció de Dades.

« Torna

Tens dubtes? CONTACTA'NS